• والدین
  • دبیران
  • دانش آموزان
  • آموزشگاه ها
سامانه آموزشگاه علمی آزاد سپهر دانش پژوهان کیش ، دبستان و دبیرستان سپهر کیش شنبه 23 تیرماه 1403 بروز رسانی 12:56
کد مطلب: 801 | تاریخ انتشار: 1403/2/26 | آموزش | آموزشی | منبع:کانون قلمچی
برنامه و سوالات امتحانات پایه نهم تمام استانها، خرداد 1403 +پاسخ
امتحانات نهائی نهم 403 ایران
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان آذربایجان شرقی خرداد 1403
یکشنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/03/06 علوم تجربی
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 زبان انگلیسی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 عربی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/20 مطالعات اجتماعی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/22 پیامهای آسمانی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی
یکشنبه 1403/03/27 زبان انگلیسی
سه شنبه 1403/03/29 املا
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان آذربائیجان غربی خرداد 1403
یکشنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/03/06 علوم تجربی
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 نگارش
یکشنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/20 عربی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 پیامهای آسمانی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی
یکشنبه 1403/03/27 زبان انگلیسی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/29 املا
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان اردبیل خرداد 1403
یکشنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/03/06 علوم تجربی
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 نگارش
یکشنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/20 زبان انگلیسی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 عربی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/27 پیام‌های آسمان + پاسخ
سه شنبه 1403/03/29 املا
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان اصفهان خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/09 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 عربی + پاسخ
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی+ پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 زبان انگلیسی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/23 پیام‌های آسمان+پاسخ
شنبه 1403/03/26 آمادگی دفاعی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/27 املا- نگارش
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان البرز خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 زبان انگلیسی+ پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 عربی + پاسخ
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی + پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمان + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/23 آمادگی دفاعی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/24 نگارش
شنبه 1403/03/26 املا
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان ایلام خرداد 1403
شنبه 1403/02/22 قرآن+پاسخ
دوشنبه 1403/02/24 عربی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/02/25 نگارش + پاسخ
چهارشنبه 1403/02/26 آمادگی دفاعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/02/30 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 پیام‌های آسمان + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/17 املا
یکشنبه 1403/03/20 زبان انگلیسی+ پاسخ
سه شنبه 1403/03/22 نگارش
پنجشنبه 1403/03/24 عربی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/27 قرآن + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان بوشهر خرداد 1403
چهارشنبه 1403/02/19 قرآن + پاسخ
شنبه 1403/02/22 عربی + پاسخ
دوشنبه 1403/02/24 زبان انگلیسی + پاسخ
چهارشنبه 1403/02/26 پیام‌های آسمان + پاسخ
یک‌شنبه 1403/02/30 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/09 نگارش
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 آمادگی دفاعی
پنجشنبه 1403/03/17 املا
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری خرداد 1403
یکشنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/03/06 علوم تجربی
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 نگارش
یکشنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/20 عربی+ پاسخ
سه شنبه 1403/03/22 املا
پنجشنبه 1403/03/24 پیام‌های آسمان + پاسخ
یکشنبه 1403/03/27 زبان انگلیسی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/29 آمادگی دفاعی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان جنوبی خرداد 1403
یکشنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/03/06 علوم تجربی
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 زبان + پاسخ
یکشنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/20 عربی+ پاسخ
سه شنبه 1403/03/22 پیام‌های آسمان + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی
یکشنبه 1403/03/27 املا
سه شنبه 1403/03/29 نگارش
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان شمالی خرداد 1403
یکشنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/03/06 علوم تجربی
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 زبان + پاسخ
یکشنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/20 عربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/22 نگارش
پنجشنبه 1403/03/24 املا
یکشنبه 1403/03/27 پیام‌های آسمان + پاسخ
سه شنبه 1403/03/29 آمادگی دفاعی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان رضوی خرداد 1403
یکشنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/03/06 علوم تجربی
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 زبان انگلیسی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 عربی + پاسخ
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی+ پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمان + پاسخ
سه شنبه 1403/03/22 نگارش
چهارشنبه 1403/03/23 املا
پنجشنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خوزستان خرداد 1403
چهارشنبه 1403/02/19 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/02/23 مطالعات اجتماعی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/02/25 زبان انگلیسی + پاسخ
چهارشنبه 1403/02/26 املا
شنبه 1403/02/29 پیام‌های آسمان + پاسخ
یک‌شنبه 1403/02/30 نگارش
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/17 عربی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/20 آمادگی دفاعی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان زنجان خرداد 1403
یکشنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/03/06 علوم تجربی
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/09 املا
یکشنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 عربی + پاسخ
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی + پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 پیامهای آسمانی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی
چهارشنبه 1403/03/23 نگارش
شنبه 1403/03/26 زبان انگلیسی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان سمنان خرداد 1403
یکشنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/03/06 علوم تجربی
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 املا
یکشنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 پیام‌های آسمان+ پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/20 مطالعات اجتماعی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 نگارش
پنج‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/27 عربی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/29 زبان انگلیسی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان خرداد 1403
شنبه 1403/02/22 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1403/02/24 عربی+ پاسخ
سه‌شنبه 1403/02/25 نگارش
چهارشنبه 1403/02/26 پیام‌های آسمان + پاسخ
شنبه 1403/02/29 زبان انگلیسی+ پاسخ
شنبه 1403/03/01 املا
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 آمادگی دفاعی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم شهر تهران خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/09 املا
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 عربی + پاسخ
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی + پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمان + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 نگارش
چهارشنبه 1403/03/23 آمادگی دفاعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/27 زبان انگلیسی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم شهرستان‌های استان تهران خرداد 1403
شنبه 1403/02/29 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/02/30 آمادگی دفاعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 املا
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 پیام‌های آسمان+ پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/24 عربی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/27 نگارش
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان فارس خرداد 1403
شنبه 1403/02/29 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/02/30 املا
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 آمادگی دفاعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی+ پاسخ
یکشنبه 1403/03/20 زبان انگلیسی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 نگارش
پنج‌شنبه 1403/03/24 عربی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/27 پیام‌های آسمان + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان قزوین خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/09 املا
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 عربی + پاسخ
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی + پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمان + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/23 آمادگی دفاعی + پاسخ
شنبه 1403/03/26 زبان انگلیسی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/27 نگارش
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان قم خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1403/03/07 نگارش
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 زبان انگلیسی+ پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 عربی + پاسخ
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی + پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمان + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 املا
چهارشنبه 1403/03/23 آمادگی دفاعی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کردستان خرداد 1403
شنبه 1403/02/29 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/02/30 املا
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 عربی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/20 زبان انگلیسی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 پیام‌های آسمان+ پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/24 نگارش
یک‌شنبه 1403/03/27 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کرمان خرداد 1403
سه‌شنبه 1403/02/25 قرآن + پاسخ
چهارشنبه 1403/02/26 نگارش
پنج‌شنبه 1403/02/27 عربی + پاسخ
شنبه 1403/02/29 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/02/30 املا
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 زبان انگلیسی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 پیام‌های آسمان + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/20 آمادگی دفاعی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کرمانشاه خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/09 املا
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 عربی + پاسخ
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی + پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمان + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/23 زبان انگلیسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/24 نگارش
شنبه 1403/03/26 آمادگی دفاعی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 پیام آسمانی+ پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 مطالعات اجتماعی + پاسخ
پنج شنبه 1403/03/17 املا
شنبه 1403/03/19 زبان انگلیسی + پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 عربی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 نگارش
پنجشنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان گلستان خرداد 1403
شنبه 1403/02/29 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1403/02/30 املا
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 عربی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/20 پیام‌های آسمان + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 زبان انگلیسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/24 زبان انگلیسی + پاسخ
یک شنبه 1403/03/27 آمادگی دفاعی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان گیلان خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 املا
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 زبان انگلیسی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/20 مطالعات اجتماعی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/22 پیام‌های آسمان + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی
یک‌شنبه 1403/03/27 عربی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/29 نگارش
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان لرستان خرداد 1403
شنبه 1403/02/29 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/02/30 نگارش
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 آمادگی دفاعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/20 عربی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 املا
پنج‌شنبه 1403/03/24 پیام‌های آسمان + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/27 زبان انگلیسی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان مازندران خرداد 1403
شنبه 1403/02/29 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/02/30 املا
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 نگارش
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/20 زبان انگلیسی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 عربی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/24 پیام‌های آسمان + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/27 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان مرکزی خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1403/03/07 املا
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 زبان انگلیسی+ پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 عربی + پاسخ
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی + پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمان + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی
چهارشنبه 1403/03/24 نگارش
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان هرمزگان خرداد 1403
پنجشنبه 1403/02/20 پیام‌های آسمان+ پاسخ
شنبه 1403/02/22 نگارش
سه‌شنبه 1403/02/25 مطالعات اجتماعی + پاسخ
پنجشنبه 1403/02/27 املا
یکشنبه 1403/02/30 انگلیسی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 آمادگی دفاعی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 عربی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان همدان خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1403/03/10 عربی + پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یکشنبه 1403/03/20 نگارش
سه‌شنبه 1403/03/22 پیام‌های آسمان + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی
یک‌شنبه 1403/03/27 زبان انگلیسی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/29 املا
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان یزد خرداد 1403
یک‌شنبه 1403/03/06 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1403/03/08 فارسی + پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/10 زبان انگلیسی+ پاسخ
یک‌شنبه 1403/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1403/03/16 مطالعات اجتماعی+ پاسخ
پنج‌شنبه 1403/03/17 املا
شنبه 1403/03/19 پیام های آسمان+ پاسخ
دوشنبه 1403/03/21 عربی + پاسخ
سه‌شنبه 1403/03/22 نگارش
پنج‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی+پاسخ
تهیه کننده: جواد احمدی شعار
نظرات
الیاس 1403/2/29 18:57
سلام لطفا قران رو سایتش رو باز کنید لطفا آذربایجان شرقی
سلام دفاعی تهران را باز کنید لطفا ترو خدا 1403/2/29 20:17
سلم خسته نباشید میشه آمادگی دفاعی برای نهم باز کین
عرفان 1403/2/30 02:48
سایت دفاعی استان تهران نهم رو کی باز میکنی
الهه 1403/2/30 12:02
سلام میشه زودتر پاسخ امتحان قرآن نهم استان اردبیل و بزارین
سعید 1403/2/31 15:39
سلام میشه سوالات فارسی استان قزوین رو باز کنید
Unknown 1403/3/5 17:21
امکانش نیست علوم رو باز کنید؟
علی 1403/3/7 00:03
میشه فارسی تهران رو باز کنید؟
پرنیا 1403/3/7 16:02
سلام لطفاً سایت فارسی رو باز کنید
خواهش میکنم که سایت فارسی رو باز کنید🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 خواهش میکنم باز کنید سایت فارسی رو 🙏🙏🙏🙏🙏
امیررضا 1403/3/8 08:06
سلام میشه سایت فارسی رو باز کنید ممنون میشم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
سارا 1403/3/8 13:01
لطفا قرآن یزد رو باز کنید🙏
ضحا 1403/3/8 15:05
سلام میشه سوالات فارسی را بذارید ممنونم
علی 1403/3/9 08:15
سلام لطفاً زبان انگلیسی کرمان رو باز کنید همین امروز
امیر محمد 1403/3/9 10:38
سلام میشه امادگی دفاعی رو بزارید ممنون
امیر محمد 1403/3/9 10:42
باسلام میشه امادگی دفاعی درسایت باز کنید ممنون استان فارس 10/3/1403ممنون میشم
ناشناس 1403/3/10 18:34
سلام
خواهشا لطفا زبان انگلیسی کرمان را باز کنید
ناشناس 1403/3/11 10:44
سلام لطفاً دفاعی فارس رو بزارید...یه روز گذشته دیگه چرا انقدر طولش میدید
M 1403/3/17 08:18
املا رو کی میزارین
الماس 1403/3/17 09:22
سلام لطفا سایت مطالعات استان همدان رو باز کنید🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ناشناس 1403/3/17 14:14
سلام لطفاً مطالعات فارس رو قرار بدین
ناشناس 1403/3/17 14:16
سلام.میشه لطفا اجتماعی نهم همدان رو باز کنید....
ناشناس 1403/3/17 17:54
لطفاً پیام کرمان رو باز کنید
بی‌بی 1403/3/19 15:06
مطالعات نهم استان اصفهان را باز کنید
نازنین 1403/3/19 15:41
میشه دفاعی کرمان رو باز کنیدددددد
۰۰۰ 1403/3/20 07:55
سلام میشه دفاعی نهم را باز کنید ۲۰ خرداد
هدیه 1403/3/20 13:26
سلام خسته نباشید میشه پیام نهم زنجان رو بار کنید تورو خدا
آیه 1403/3/20 17:11
لطفا امادگی خوزستان رو باز کنید
تیتانیوم 1403/3/20 18:39
من معدلم 20 شده تا اینجا
ن 1403/3/21 11:07
لطفا میشه پیام های آسمانی همدان رو باز کنید
اقاقیا 1403/3/21 14:40
میشه پیام اراک رو باز کنید ممنون
مائده 1403/3/22 07:49
سلام میشه لطفا پیام آذربایجان شرقی باز کنین
ابوالفضل 1403/3/22 12:10
سلام لطفا سایت پیام های آسمانی گیلان رو باز کنید
زینب 1403/3/23 12:28
تورو خدا آمادگی دفاعی تهران رو باز کنید
فاطمه پورحسین زاده نیشابوری 1403/3/23 12:39
سلام لطفا سایت خراسان رضوی نهم ۱۴۰۳ رو باز کنید
فاطمه پورحسین زاده نیشابوری 1403/3/23 12:39
سلام لطفا سایت نگارش
خراسان رضوی نهم ۱۴۰۳ رو باز کنید
ناشناس 1403/3/23 17:27
لطفاخارجه کرمانشاه بزارید
m 1403/3/23 20:10
چطوری میشه سایت روبراکسی ارسال کرد؟
محمد 1403/3/24 08:27
سوال های بعد از ظهر رو هم بزارید
امیرمحمد 1403/3/24 10:48
سلام آمادگی دفاعی روباز کنیدلطفا
ب 1403/3/24 14:05
سلام لطفا زبان بخش دوم استان گلستان قرار دهید میخوام چک کنم امتحان تموم شده
بهار 1403/3/24 16:12
لطفا میشه سوالات پیام های استان فارس رو باز کنید؟
فرمیسک 1403/3/25 01:34
با عرض سلام وخسته نباشید لطفا کلید سوالات نوبت عصر پایه نهم رو هم بزارید
امیر 1403/3/26 12:09
سلام تورا خدا پیام های اسمانی استان فارس را باز کنید
ناشناس 1403/3/26 15:18
میشه‌دفاعی ‌نهم‌اصفهان رو باز کنید
Fatima 1403/3/26 15:33
سلام سوالت زبان رو کی باز میکنید مال لرستان؟ برای سری عصر یا صبحه؟
خدا حافظطون 1403/3/27 13:47
سلام
هستی 1403/3/27 14:52
زبان رو باز کنین لطفا
متین 1403/3/27 15:04
میشه هدیه بزارین برای فارس
نظر شما:


اطلاعیه دبیرستان سپهر
به اطلاع کیشوندان محترم می رساند که دبیرستان پسرانه غیر دولتی سپهر کیش در مقطع متوسطه دوم برای سال تحصیلی 1401-1400 و کلاسهای تابستانی 1400 شروع به ثبت نام کرده است. لذا از کلیه دانش آموزانی که پایه نهم، دهم یا یازدهم را به پایان رسانیده اند و علاقمند باشند در محیطی جذاب و علمی مشغول به تحصیل باشند دعوت بعمل می آید تا برنامه های آموزشی این دبیرستان را ملاحظه کنند. برای آگاهی بیشتراز شرایط ثبت نام و برنامه های دبیرستان سپهر کلید زیر را انتخاب نمائید.