• والدین
  • دبیران
  • دانش آموزان
  • آموزشگاه ها
سامانه آموزشگاه علمی آزاد سپهر دانش پژوهان کیش ، دبستان و دبیرستان سپهر کیش دوشنبه 7 خرداد 1403 بروز رسانی 22:04


المپیاد (مرحله اول) ریاضی حضوری دوره متوسطه اول
کد: 68
هر هفته یک جلسه اختصاصی و برنامه و تمرینات هندسه، جبر، نظریه اعداد و ترکیبات
مدت دوره 6 ماه شهریه: 4,500,000 × 6 تومان
تکدرس ریاضی حضوری دوره متوسطه اول
کد: 1
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 3,600,000 × 2 تومان
فشرده ریاضی حضوری دوره متوسطه اول
کد: 4
شامل 12 جلسه کلاس عمومی یا 4 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 1 ماه شهریه: 2,800,000 × 1 تومان
تکدرس فیزیک حضوری دوره متوسطه اول
کد: 2
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 3,200,000 × 2 تومان
فشرده فیزیک حضوری دوره متوسطه اول
کد: 5
شامل 12 جلسه کلاس عمومی یا 4 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 1 ماه شهریه: 2,400,000 × 1 تومان
تکدرس شیمی حضوری دوره متوسطه اول
کد: 3
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 3,200,000 × 2 تومان
فشرده شیمی حضوری دوره متوسطه اول
کد: 6
شامل 12 جلسه کلاس عمومی یا 4 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 1 ماه شهریه: 2,400,000 × 1 تومان
تکدرس عربی حضوری دوره متوسطه اول
کد: 13
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,400,000 × 2 تومان
تکدرس ریاضی نیمه حضوری دوره متوسطه اول
کد: 7
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,600,000 × 1 تومان
فشرده ریاضی نیمه حضوری دوره متوسطه اول
کد: 10
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
تکدرس فیزیک نیمه حضوری دوره متوسطه اول
کد: 8
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,600,000 × 1 تومان
فشرده فیزیک نیمه حضوری دوره متوسطه اول
کد: 11
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
تکدرس شیمی نیمه حضوری دوره متوسطه اول
کد: 9
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,600,000 × 1 تومان
فشرده شیمی نیمه حضوری دوره متوسطه اول
کد: 12
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
تکدرس عربی نیمه حضوری دوره متوسطه اول
کد: 14
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 800,000 × 1 تومان
پشتیبانی دروس اصلی غیر حضوری دوره متوسطه اول
کد: 51
شامل 9 برنامه مطالعاتی اختصاصی، 18 جلسه رفع اشکال و مشاوره آنلاین، 9 آزمون جامع تستی، 9 آزمون جامع تشریحی، بهمراه تحلیل و استفاده کامل محتوای آموزشی سایت
مدت دوره 9 ماه شهریه: 4,860,000 × 2 تومان
تقویتی دروس اصلی غیر حضوری دوره متوسطه اول
کد: 49
شامل 6 آزمون جامع از تمام دروس اصلی بصورت آنلاین بهمراه تحلیل و در صورت لزوم درسنامه های الکترونیکی
مدت دوره 3 ماه شهریه: 2,100,000 × 1 تومان
سایر خدمات حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 66
پانسیون مطالعاتی نیمه وقت، بهمراه برنامه مطالعاتی و خود آزمائی های مورد نیاز دانش آموز
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
سایر خدمات حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 67
پانسیون مطالعاتی تمام وقت، بهمراه برنامه مطالعاتی و خود آزمائی های مورد نیاز دانش آموز
مدت دوره 1 ماه شهریه: 3,400,000 × 1 تومان
بسته کامل حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 65
شامل 144 جلسه آموزش عمومی یا 60 جلسه نیمه خصوصی دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه،آمار و احتمال و عربی بهمراه درسنامه و آزمون تمام دروس عمومی و اختصاص همچنین استفاده از پانسیون مطالعاتی و کلاسهای رفع اشکال و جمعبندی و بیان نکات کنکور و مشاوره تحصیلی و استفاده کامل از محتوای سایت
مدت دوره 6 ماه شهریه: 9,150,000 × 3 تومان
بسته کامل حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 63
شامل 120 جلسه آموزش عمومی یا 50 جلسه نیمه خصوصی دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه، عربی بهمراه درسنامه و آزمون تمام دروس عمومی و اختصاص همچنین استفاده از پانسیون مطالعاتی و کلاسهای رفع اشکال و جمعبندی و بیان نکات کنکور و مشاوره تحصیلی
مدت دوره 6 ماه شهریه: 9,150,000 × 3 تومان
بسته کامل حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 64
شامل 120 جلسه آموزش عمومی یا 50 جلسه نیمه خصوصی دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه، عربی بهمراه درسنامه و آزمون تمام دروس عمومی و اختصاص همچنین استفاده از پانسیون مطالعاتی و کلاسهای رفع اشکال و جمعبندی و بیان نکات کنکور و مشاوره تحصیلی و استفاده کامل از محتوای سایت
مدت دوره 6 ماه شهریه: 9,150,000 × 3 تومان
تکدرس ریاضی حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 17
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 6,400,000 × 1 تومان
فشرده ریاضی حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 56
شامل 12 جلسه کلاس عمومی یا 4 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 1 ماه شهریه: 3,600,000 × 1 تومان
تکدرس فیزیک حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 18
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 6,400,000 × 1 تومان
فشرده فیزیک حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 57
شامل 12 جلسه کلاس عمومی یا 4 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 1 ماه شهریه: 3,600,000 × 1 تومان
تکدرس شیمی حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 19
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 6,400,000 × 1 تومان
فشرده شیمی حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 58
شامل 12 جلسه کلاس عمومی یا 4 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 1 ماه شهریه: 3,600,000 × 1 تومان
تکدرس حسابان/ریاضی حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 21
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 6,800,000 × 1 تومان
فشرده حسابان/ریاضی حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 59
شامل 12 جلسه کلاس عمومی یا 4 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 1 ماه شهریه: 3,600,000 × 1 تومان
تکدرس هندسه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 22
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 6,400,000 × 1 تومان
تکدرس آمار و احتمال حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 23
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 6,400,000 × 1 تومان
فشرده آمار و احتمال حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 60
شامل 12 جلسه کلاس عمومی یا 4 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 1 ماه شهریه: 3,600,000 × 1 تومان
تکدرس گسسته حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 24
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 6,400,000 × 1 تومان
فشرده گسسته حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 61
شامل 12 جلسه کلاس عمومی یا 4 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 1 ماه شهریه: 3,600,000 × 1 تومان
تکدرس عربی حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 20
شامل 24 جلسه کلاس عمومی یا 8 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون
مدت دوره 2 ماه شهریه: 6,200,000 × 1 تومان
کنکور 1401 تمام دروس حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 26
شامل 12 اردوی مطالعاتی یک روزه، مجموعا 720ساعت آموزش، 6 برنامه مطالعاتی اختصاصی، 6 جلسه مشاوره، 4 همایش جمعبندی، پانسیون مطالعاتی، تمرین تست زنی و آزمونهای شبیه ساز کنکور، و استفاده کامل محتوای آموزشی سایت تا پایان آزمون کنکور
مدت دوره 6 ماه شهریه: 16,800,000 × 2 تومان
کنکور 1401 تمام دروس حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 27
شامل 16 اردوی مطالعاتی یک روزه، مجموعا 960 ساعت آموزش، 8 برنامه مطالعاتی اختصاصی، 8 جلسه مشاوره، 8 همایش جمعبندی، پانسیون مطالعاتی، تمرین تست زنی و آزمونهای شبیه ساز کنکور، و استفاده کامل محتوای آموزشی سایت تا پایان آزمون کنکور
مدت دوره 8 ماه شهریه: 19,500,000 × 2 تومان
کنکور 1401 تمام دروس حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 28
شامل 24 اردوی مطالعاتی یک روزه،مجموعا 1440 ساعت آموزش دروس پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم، 12 برنامه مطالعاتی اختصاصی، 12 جلسه مشاوره، 12 همایش جمعبندی، پانسیون مطالعاتی، پشتیبانی برای امتحانات نهائی، تمرین تست زنی و آزمونهای شبیه ساز کنکور و امتحانات نهائی، و استفاده کامل محتوای آموزشی سایت
مدت دوره 12 ماه شهریه: 11,475,000 × 4 تومان
تکدرس ریاضی نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 29
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,300,000 × 1 تومان
فشرده ریاضی نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 37
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
تکدرس فیزیک نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 30
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,300,000 × 1 تومان
فشرده فیزیک نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 38
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
تکدرس شیمی نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 31
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,300,000 × 1 تومان
فشرده شیمی نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 39
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
تکدرس حسابان/ریاضی نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 33
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,300,000 × 1 تومان
فشرده حسابان/ریاضی نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 41
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
تکدرس هندسه نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 34
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,300,000 × 1 تومان
فشرده هندسه نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 42
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
تکدرس آمار و احتمال نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 35
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,300,000 × 1 تومان
فشرده آمار و احتمال نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 43
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
تکدرس گسسته نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 36
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,300,000 × 1 تومان
فشرده گسسته نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 44
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
تکدرس عربی نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 32
شامل 6 جلسه جمعبندی بصورت عمومی یا 2 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از محتوای سایت
مدت دوره 2 ماه شهریه: 1,300,000 × 1 تومان
فشرده عربی نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 40
شامل 3 روز فعالیت غیر حضوری در هفته و 3 جلسه جمعبندی و رفع اشکال بصورت عمومی یا 1 جلسه نیمه خصوصی بهمراه جزوات، نمونه سوال، آزمون و استفاده از امکانات سایت
مدت دوره 1 ماه شهریه: 1,900,000 × 1 تومان
کنکور 1401 تمام دروس نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 46
شامل 6 اردوی مطالعاتی یک روزه، 6 همایش جمعبندی، 6 برنامه مطالعاتی اختصاصی، 6 جلسه مشاوره، تمرین تست زنی و آزمونهای شبیه ساز کنکور، و استفاده کامل محتوای آموزشی سایت
مدت دوره 6 ماه شهریه: 15,600,000 × 1 تومان
کنکور 1401 تمام دروس نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 47
شامل 16 اردوی مطالعاتی یک روزه، 80 ساعت آموزش، 8 برنامه مطالعاتی اختصاصی، 8 جلسه مشاوره، تمرین تست زنی و آزمونهای شبیه ساز کنکور، و استفاده کامل محتوای آموزشی سایت
مدت دوره 8 ماه شهریه: 10,080,000 × 2 تومان
کنکور 1401 تمام دروس نیمه حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 48
شامل 12 اردوی مطالعاتی یک روزه، 120 ساعت آموزش، 12 برنامه مطالعاتی اختصاصی، 12 جلسه مشاوره، پشتیبانی برای امتحانات نهائی، پانسیون مطالعاتی، 6 همایش جمعبندی، تمرین تست زنی و آزمونهای شبیه ساز کنکور و امتحانات نهائی، و استفاده کامل محتوای آموزشی سایت
مدت دوره 12 ماه شهریه: 14,040,000 × 2 تومان
پشتیبانی دروس اصلی غیر حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 52
شامل 9 برنامه مطالعاتی اختصاصی، 18 جلسه رفع اشکال و مشاوره آنلاین، 9 آزمون جامع تستی، 9 آزمون جامع تشریحی، بهمراه تحلیل و استفاده کامل محتوای آموزشی سایت
مدت دوره 9 ماه شهریه: 9,450,000 × 2 تومان
تقویتی دروس اصلی غیر حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 50
شامل 6 آزمون جامع از تمام دروس اصلی بصورت آنلاین بهمراه تحلیل و در صورت لزوم درسنامه های الکترونیکی
مدت دوره 3 ماه شهریه: 3,000,000 × 1 تومان
کنکور 1401 تمام دروس غیر حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 54
شامل 9 برنامه مطالعاتی اختصاصی، 9 جلسه مشاوره ، تمرین تست زنی و آزمونهای شبیه ساز کنکور
مدت دوره 9 ماه شهریه: 12,450,000 × 1 تومان
کنکور 1401 تمام دروس غیر حضوری دوره متوسطه دوم
کد: 55
شامل 12 برنامه مطالعاتی اختصاصی، 12 جلسه مشاوره ، تمرین تست زنی و آزمونهای شبیه ساز کنکور
مدت دوره 12 ماه شهریه: 8,100,000 × 2 تومان
اطلاعیه دبیرستان سپهر
به اطلاع کیشوندان محترم می رساند که دبیرستان پسرانه غیر دولتی سپهر کیش در مقطع متوسطه دوم برای سال تحصیلی 1401-1400 و کلاسهای تابستانی 1400 شروع به ثبت نام کرده است. لذا از کلیه دانش آموزانی که پایه نهم، دهم یا یازدهم را به پایان رسانیده اند و علاقمند باشند در محیطی جذاب و علمی مشغول به تحصیل باشند دعوت بعمل می آید تا برنامه های آموزشی این دبیرستان را ملاحظه کنند. برای آگاهی بیشتراز شرایط ثبت نام و برنامه های دبیرستان سپهر کلید زیر را انتخاب نمائید.